Konferenser

Konferens 2019


Rapport från konferensen 2019 om Skolinspektionens utvärdering av hem- och konsumentkunskap

7-8 februari 2019 genoförde SKHV en konferens på temat Skolinspektionens utvärdering av hem- och konsumentkunskap, Vad visar resultaten av utvärderingen? Hur kan vi bemöta kritiken? Hur går vi vidare? En representant från Skolinspektionen deltog och redovisade utvärderingen. En rapport ska komma inom kort och då kan ni alla läsa om resultatet. Professor Päivi Palojiki från Helsingfors universitet deltog med intressanta kommentarer och idéer utifrån sin finska horisont. 


Skolinspektionen lyfter två centrala ord för att beskriva HK och HK-lärarens situation: processämne och ensamlärare. Vad det är att arbeta med ett processämne är något som behöver diskuteras, liksom bekymret med att många lärare är ensamma om sitt ämne på sin skola. Dessutom är endast cirka hälften av lärarna i HK legitimerade.

Många positiva saker lyftes fram om HK-undervisningen, som att det oftast är en trygg och stödjande mijö i HK-klassrummet och att undervisningen är varierad. På den negativa sidan är rektorernas bristande engagemang för ämnet. Det lyfts också utvecklingsområden som attse tillatt allt innehåll i kursplanen omfattas av undervisningen, skapa struktur och utveckla ledningen i klassrummet för att minska oro samt att utveckla former för och skapa tid för reflektion i undervisningen.


Under konferensen arbetade deltagarna i grupper för att utforma undervisningsidéer och alla grupperna fastnade för att utveckla idéer när det gäller jämställdhet och arbetsdelningen i hemmet. Nedan finner ni några av dessa- kanske kan du inspireras av dem för att utveckla in egen undervisning.
Konferens 12/8 2022

Den 12/8 genomförde SKHV en konferens för HKK-lärare.


Efter nästan ett års planerande var nationella konferensen för HKK lärare nu genomförd. Vi vill verkligen tacka alla deltagare som deltog både på plats i Lärarnas hus och de som deltog via nätet. Det har varit ett intensivt arbete som vi i styrelsen tillsammans med det nationella nätverket för HKK-lärare inom Lärarförbundet haft. Vår ambition var att konferensen skulle vara gratis vilket innebar en hel del arbete för att få sponsorer både för lokal, mat och talare. Vi har under året sökt och fått pengar från Stiftelsen Uppsala hushållsskolas fond https://hushallsskolansfond.se/om-stiftelsen/. Lärarförbundet https://www.lararforbundet.se/ har sponsrat samt Min trygghet https://mintrygghet.se/ vilket gjorde att vi tillslut också kunde erbjuda konferensen gratis.

 

Alla talare har genomfört sina presentationer helt gratis så en stor eloge till er!


Först ut bland talarna var Ingela Bohm som arbetar som universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet som pratade om sin senaste forskning om problemet med tiden i HK-klassrummet. Hon hade också förslag på hur man skulle kunna arbeta för att komma runt vissa problem med tiden.

Vill man läsa mer om hennes senaste forskning så kan man ta del av dessa två artiklar.

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1621986/FULLTEXT01.pdf

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1664048/FULLTEXT01.pdf


Gita Berg, doktorand vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet var näst på tur att tala. Hon prata om den forskning som hon genomfört inom ramen för sitt avhandlingsprojekt som handlar om hur hälsa skrivs fram i kursplanen men också hur hälsobegreppet praktiseras i HK-klassrummet. Här kan man läsa mer om hennes forskning.

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1335104/FULLTEXT01.pdf


Sist ut av forskarna var Lolita Gelinder, universitetslektor vid Mälardalens universitet. Hon pratade om sitt avhandlingsprojekt om smak för hållbar mat och hur smak är överordnad både hälsa, ekonomi och miljö när det gäller val av mat för elever. För att få eleverna att välja mer hållbar mat så behöver man arbeta aktivt med smakperspektivet i klassrummet.

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417766/FULLTEXT01.pdf


 

På konferensen hade vi också två talare från de statliga myndigheterna Skolverket och Livsmedelsverket.


Från Skolverket kom undervisningsrådet Sabina Westerlund som arbetat med revideringen av HKK-kursplanen. Hon pratade om syftet med revideringen och vad som blivit nytt i det centrala innehållet. Hon pratade också om de nya betygskriterierna och att de förändrats en hel del mot de tidigare kunskapskraven. Hon visade en film som de gjort på Skolverket om just de nya betygskriterierna som ni också hittar via denna länk https://youtu.be/YKEBFiZPvz8


Från Livsmedelsverket kom Åsa Brugård Konde som är nutritionist och arbetar med hållbara matvanor. Hon visade på vilket material som Livsmedelsverket kan erbjuda, hur de tar fram sina kostråd samt kring märkningen Nyckelhålet.

 

I slutet av konferensen skickade vi ut en utvärdering och överlag verkar de allra flesta vara nöjd eller mycket nöjd med konferensen som helhet vilket vi är väldigt glada för.

 

Deltagarna har också gett oss många fina uppslag på områden att fokusera nästa konferens på.